Lao động làm việc 6 năm, cư trú 7 năm tại Đài loan có thể lấy thẻ cư trú vĩnh viễn

Chính sách của chính phủ Đài Loan lới một bước lỏng mới đối với di dân! Viện hành chính hôm nay đã thông qua “Luật kinh tế tân di dân”. Đối với người nước ngoài đầu tư tại Đài Loan, chỉ cần phù hợp luật đầu tư với vốn điều lệ 1,500 vạn đài tệ và tạo ra công việc làm cho tối thiểu 5 nhân viên Đài Loan, điều kiện cư trú đủ 3 năm trở lên là có thể lấy thẻ cư trú vĩnh viễn.

Đồng thời, để giải quyết việc thiếu công nhân sản xuất và nhân việc lao động trí óc, viện hành chính đã cho thông qua chính sách mới ưu đãi đối với di dân. Trong đó lao động nước ngoài làm việc tại đài loan bao gồm cả khán hộ công, thời gian cư trú tại đài từ 6 năm trở lên. Cư trú liên tục 7 năm, mỗi năm bình quân cư trú đủ 185 ngày là đủ điều kiện xin thẻ cư trú vĩnh viễn. 

Quốc hội Đài Loan thống kê, tính đến hiện tại tháng 2 năm nay. Người nước ngoài làm việc tại Đài Loan từ 6 năm trở lên có 10 vạn 1,786 người.

Viện hành chính cũng nhấn mạnh Đài Loan trọng dụng nhân lực và nhân tài. Đối với người nước ngoài lao động có chuyên môn tại Đài Loan chỉ cần cư trú đủ 5 năm, mỗi năm bình quân 183 ngày là có được quyền cư trú vĩnh viễn. Di dân có chuyên môn đặc biệt chỉ cần cư trú đủ 3 năm, mỗi năm 183 ngày là được quyền cư trú vĩnh viễn.