dai hoc quoc lap duong minh giao thong

TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỌC QUỐC LẬP DƯƠNG MINH GIAO THÔNG

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao thông (sau đây gọi là Đại học Giao thông Dương Minh) chính thức được hợp nhất giữa Đại học Quốc gia Dương Minh và Đại học Quốc lập Giao Thông vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 (NYCU).