Danh sách các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại Đài Loan 2023

Các Chương trình dạy bằng tiếng Anh tại Đài Loan

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở các trường đại học là chương trình chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, có thể làm việc hoặc học tập lên cao hơn trên toàn thế giới ngay sau khi tốt nghiệp. 

Tại Đài Loan có nhiều trường Đại học tổ chức các chương trình Quốc tế khác nhau giảng dạy bằng tiếng Anh. Những chương trình này được nhiều sinh viên quốc tế cũng như Việt Nam lựa chọn, hướng tới đào tạo công dân toàn cầu.

Danh sách các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại Đài Loan

Đặc điểm chính của loại hình đào tạo này là:

  • Trình độ cao
  • Giảng dạy bằng tiếng Anh (điều kiện chi tiết về trình độ Ngoại ngữ được trình bày trong bản miêu tả của từng Chương trình)
  • Chương trình học được tổ chức rất chặt chẽ
  • Bằng cấp Tốt nghiệp được Thế giới công nhận
  • Được trợ giúp và tư vấn đặc biệt về mặt Chuyên môn và Xã hội của các Giáo sư và trợ giảng, được chia thành nhóm nhỏ để học tập v.v…

Danh sách các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại Đài Loan năm 2023

112學年度臺灣獎學金全英語學程參考清單

List of Universities/Colleges Providing Degree Programs Taught in English
(for Taiwan Scholarship Recipients)

2023 academic year

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

1

國立臺北科技大學
National Taipei
University of
Technology (Taipei
Tech)

機械與自動化碩士外國學生專班
International Master Program in Mechanical
and Automation Engineering

 

o

 

機電科技硏究所外國學生專班

International Graduate Program in College of
Mechanical and Electrical Engineering
(CMEE)

o

  

能源冷凍空調與車輛工程外國學生專班
International Master Program in Energy
Refrigerating, Air-Conditioning & Vehicle
Engineering

 

o

 

電資學院外國學生專班

International Program of Electrical Engineering
and Computer Science (EECS)

o

o

 

工程學院能源與光電材料外國學生專班
International Graduate Program in Energy and
Optoelectronic Materials (EOMP)

o

  

管理學院外國學生專班

International Master of Business

Administration Program (IMBA)

 

o

 

互動設計與創新碩士外國學生專班
International Program for Interaction Design
and Innovation

 

o

o

應用英文系(所)

Department of English

 

o

o

2

國立高雄大學

National University of

Kaohsiung

國際商業管理碩士學位學程

International Master of Business
Administration

 

o

 

a

國立屏東科技大學
National Pingtung
University of Science
and Technology

財務金融國際學士學位學程

International Bachelor’s Degree Program in
Finance

  

o

熱帶農業暨國際合作系

Department of Tropical Agriculture and

International Cooperation

o

o

o

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

 

國立屏東科技大學
National Pingtung
University of Science
and Technology

觀賞魚科技及水生動物健康國際學位專班

International Program in Ornamental Fish
Technology and Aquatic Animal Health

o

  

動物用疫苗國際學位專班
International Degree Program of Animal

Vaccine Technology

o

  

4

東吳大學

Soochow University

國際商管學程

Global Business Program

 

o

 

5

輔仁大學

Fu Jen Catholic

University

應用科學與工程硏究所

Graduate Institute of Applied Science and
Engineering

o

  

英國語文學系

Department of English Language and
Literature

 

o

 

品牌與時尚經營管理碩士學位學程

Brand and Fashion Management MA Program

 

o

 

國際經營管理碩士學位學程

International Management MBA Program

 

o

 

跨領域全英語學士學位學程

Interdisciplinary Studies – Bachelor’s Degree
Program

  

o

6

崑山科技大學

Kun Shan University

國際機械工程學程(外國學生專班)
International Program in Mechanical
Engineering

 

o

o

電子工程系研究所

國際機電自動化工程與管理碩士學程(外國
學生專班)

International Master Program in Mechatronics

Automation Engineering and Management

 

o

 
 

國立雲林科技大學

National Yunlin
University of Science
and Technology

工程科技研究所

Graduate School of Engineering Science and
Technology

o

  

機械工程系

Department of Mechanical Engineering

o

o

 

營建工程系

Department of Civil and Construction

Engineering

 

o

 

資訊工程系

Department of Computer Science and

Information Engineering

 

o

 

企業管理系

Department of Business Administration

o

  

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

7

國立雲林科技大學

National Yunlin
University of Science
and Technology

企業管理系國際企業管理組

Department of International Business
Administration

 

o

 

國際人工智慧管理硏究所

Graduate Institute of Artificial Intelligence

 

o

 

財務金融系

Department of Finance

o

o

 

國際管理學士學位學程

Bachelor of International Management

Program

  

o

技職及職業教育硏究所

Graduate School of Technological and
Vocational Education

o

o

 

應用外語系

Department of Applied Foreign Language

 

o

 

8

亞洲大學

Asia University

健康產業管理學系

Department of Health care Administration

o

o

 

心理學系

Department of Psychology

o

o

 

醫學檢驗暨生物技術學系/所

Department of Medical Laboratory Science and
Biotechnology

 

o

 

資訊工程學系

Department of Computer Science &

Information Engineering

o

o

o

生物醫學及工程學系

Department of Bioinformatics and Medical

Engineering

o

o

o

人工智慧博士學位學程

Ph.D. Program in Artificial Intelligence

o

  

經營管理學系

Department of Business Administration

o

o

o

財務金融學系

Department of Finance

  

o

會計與資訊學系學士學程

Department of Accounting and Information

Systems

  

o

養經法律學系

Department of Financial and Economic Law

  

o

休亩與遊憩管理學系

Department of Leisure and Recreation
Management

  

o

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

  

外國語文學系

Department of Foreign Languages and
Literature

 

o

o

社會工作學系

Department of Social Work

 

o

 

數位媒體學系

Department of Digital Media Design

o

o

 

9

國立東華大學

National Dong Hwa

University

資訊工程學系國際組

Department of Computer Science and

Information Engineering (International

Program)

 

o

o

管聂學院管理科學與財金國際學士學位學程
學士班

Bachelor Program of Management Science and
Finance

  

o

化學系國際組

Department of Chemistry (International

Program)

o

o

 

材料科學與工程學系國際組

Department of Materials Science and
Engineering

o

o

 

物理學系應用物理國際組

Department of Physics Applied Physics

(International Program)

o

o

 

物理學系應用物理國際組

Department of Business Administration

(International Program)

 

o

 

資訊管理學系國際組

Department of Information Management

(International Program)

 

o

 

人文與環境碩士學位學程

Master of Humanity and Environmental

Science Program

 

o

 

人文社會科學學院亞太區域硏究博士班
Ph.D. in Asia-Pacific Regional Studies
Program

o

  

原住民民族學院原住民族研究國際博士班
International Ph.D. Program in Indigenous
Studies

o

  

管理學院會計與資訊管理國際學士班
Bachelor Program of Accounting and
Information Management

  

o

10

實踐大學

Shih Chien University

國際企業英語學位學程

English-Taught Programs in International
Business

 

o

o

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

 

實踐大學

Shih Chien University

智慧服務管理學士學位學程

English-Taught Program in Smart Service
Management

  

o

11

國立清華大學

National Tsing Hua

University

化學系

Department of Chemistry

o

o

 

天文硏究所

Institute of Astronomy

o

o

 

生物醫學工程硏究所

Institute of Biomedical

Engineering

o

o

 

人類學研究所(乙組:南島英語學程組)
Institute of Anthropology (English-taught
Master of Austronesian Studies Program)

 

o

 

國際專業管理碩士班

International Master of Business

Administration

 

o

 

英語教學系

Department of English Instruction

 

o

 

跨院國際博士班學位學程(一般組)
International Intercollegiate Ph.D. Program
(General Section)

o

  

智慧生醫博士學位學程

Biomedical Artificial Intelligence Ph.D.

Program

o

  

臺北政經學院政治經濟碩士班

Taipei School of Economics and Political
Science Master of Arts in Political Economy

 

o

 

清華學院國際學士班乙組

Tsing Hua College Group International

Bachelor Degree Program – Group B

  

o

12

國立彰化師範大學

National Changhua
University of Education

工學院國際工程碩士學位學程

International Master of Engineering, College of
Engineering

 

o

 

材料與生物科技暨科教國際碩士學位學程
International Program for Master of Science in
Materials and Biological Technology, and
Science Education

 

o

 
  

國際護理碩博士學程

International Nursing Ph.D. Program and
Master’s Degree Program

o

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

13

國立臺北護理健康大

National Taipei
University of Nursing
and Health Sciences

國際護理助產及婦女健康系碩士班
International Nurse-Midwifery Master of
Science Program

 

o

 

國際健康科技外國學生碩士專班
International Health Technology Master of
Science Program

 

o

 

國際運動科學外國學生專班

International Master of Sport Science Program

 

o

 

14

淡江大學學校財團法
人淡江大學

Tamkang University

資訊工程學系全英語學碩士班
Department of Computer Science and
Information Engineering Master’s Degree

Program (English-taught)

 

o

o

英文學系全英語學士班

Department of English Bachelor’s Degree

Program (English-taught)

  

o

財務金融學系全球財務管理全英語學士班
Division of Global Financial Management,
Department of Banking and Finance Bachelor’s

Degree Program (English-taught)

  

o

財務金融學系全英語碩士班

Department of Banking and Finance Master’s

Degree Program (English-taught)

 

o

 

國際企業學系國際商學全英語組

Division of Global Commerce, Department of

International Business English-taught Program

  

o

管理科學學系經營管理全英語碩士班

Master’s Program in Business and
Management, Department of Management
(English-taught)

 

o

 

外空與國際軋係學系全英語學士班

Department of Diplomacy and International
Relations Bachelor’s Degree Program (English-
taught)

  

o

全亲政治經濟學系全英語學士班

Department of Global Politics and Economics

Bachelor’s Degree Program (English-taught)

  

o

國際觀光管霾學系全衆語學挡(王

Department of International Tourism
Management Bachelor’s Degree Program
(English-taught)

  

o

15

文藻學校財團法人文
藻外語大學

Wenzao Ursuline

University of
Languages

英國語文系

Department of English

 

o

o

國際事務系碩士班

Master of International Affairs Program

 

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

 

文藻學校財團法人文
藻外語大學

Wenzao Ursuline

University of
Languages

國際事務系

Department of International Affairs

  

o

外語教學系

Department of Foreign Language Instruction

  

o

16

國立高雄科技大學
National Kaohsiung
University of Science
and Technology

國際管理碩士學位學程

International Master of Business
Administration

 

o

 

17

國立屏東大學

National Pingtung

University

應用科學國際碩博士班

International Ph.D. and Master of Applied
Science programs

o

o

 

國際資訊科技與應用碩士學位學程

International Master of Information
Technology and Applications Program

 

o

 

STEM教育國際碩士學位學程

International Master of STEM Education

Program

 

o

 

18

國立臺北藝術大學

Taipei National
University of the Arts

文創產業國際藝術碩士學位學程
International Master of Arts Program in
Cultural and Creative Industries

 

o

 

19

銘傳大學

Ming Chuan University

國際企業與貿易學士學位學程

Bachelor of International Business and Trade

Program

  

o

新聞與大眾傳播學士學位學程
Bachelor of Journalism and Mass

Communication Program

  

o

時尚與創新管理學士學位學程

Bachelor of Fashion and Innovation
Management Program

  

o

資訊科技應用與管理學士學位學程
Bachelor of Information Technology
Management Program

  

o

旅遊曷觀光學士国位學程

Bachelor of Travel and Tourism Program

  

o

國際事務與外交學士學位學程

Bachelor of International Affairs and
Diplomacy Program

  

o

應用英文學系

Department of Applied English

  

o

企業管理學系(國際班)

Graduate School of Business Administration

(M.B.A.)

 

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

  

國際企業學系(國際班)

Graduate School of International Business

(International Program) (M.B.A.)

 

o

 

國際事務碩士學位學程

Graduate School Master of International

Affairs Program (M.A.)

 

o

 

應用英語箪系

Graduate School of Applied English

 

o

 

20

國立臺灣科技大學

National Taiwan
University of Science
and Technology

工程學院先進科技全英語外國學生專班
International Advanced Technology Program

  

o

工業管理系

Department of Industrial Management

o

o

 

電子工程系

Department of Electronic and Computer

Engineering

o

o

 

機械工程系

Department of Mechanical Engineering

o

o

 

材料科學與工程系

Department of Materials Science and
Engineering

o

o

 

營建工程系

Department of Civil and Construction

Engineering

o

o

 

化學工程系

Department of Chemical Engineering

o

o

 

電機工程系

Department of Electrical Engineering

o

o

 

企業管理系

Department of Business Administration

o

o

 

資訊管理系

Department of Information Management

o

o

 

設計系

Department of Design

o

o

 

數位學習與教育硏究所

Graduate Institute of Digital Learning and
Education

o

o

 

自動化及控制硏究所

Graduate Institute of Automation and Control

o

o

 

建築系

Department of Architecture

o

o

 

資訊工程系

Department of Computer Science and

Information Engineering

o

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

 

國立臺灣科技大學

National Taiwan
University of Science
and Technology

應用外語系

Department of Applied Foreign Languages

 

o

 

財務金融硏究所

Graduate Institute of Finance

o

o

 

光電工程硏究所

Graduate Institute of Electro-Optical

Engineering

o

o

 

科技管理研究所

Graduate Institute of Technology Management

 

o

 

管理學院MBA
MBA Program

 

o

 

應用科技硏究所

Graduate Institute of Applied Science and
Technology

o

o

 

醫學工程研究所

Graduate Institute of Biomedical Engineering

 

o

 

色彩與照明科技研究所

Graduate Institute of Color and Illumination

Technology

 

o

 

智慧製造科技研究所

Graduate Institute of Intelligent Manufacturing

Technology

o

o

 

人工智慧跨域科技硏究所

Graduate Institute of A.I. Cross-disciplinary
Technology

o

o

 

能源永續科技研究所

Graduate Institute of Energy and Sustainability

Technology

o

o

 

21

中國文化大學

Chinese Culture

University

全球商務學位學程

English Program of Global Business

 

o

o

22

東海大學

Tunghai University

生醫暨材料科學國際博士學位學程

International Ph.D. Program in Biomedical and
Materials Science

o

  

生物多樣性國際硏究生博士學位學程
International Graduate Degree Program for
Biodiversity

o

  

國際企業备理碩士學位學程

Global Master of Business Administration

 

o

 

國際經營管理學位學程

International Business Administration Program

  

o

永續科學與管理學士學位學程

Sustainability Science and Management
Program

  

o

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

  

國際學院不分系英語學士班

International College Interdisciplinary Degree

Program

  

o

23

開南大學

Kainan University

商學院國際榮譽學士學位學程

International Honors Program

  

o

24

高雄醫學大學

Kaohsiung Medical

University

醫學研究所

Graduate Institute of Medicine

o

o

 

熱帶醫學碩士學位學程

Master of Science Program in Tropical
Medicine

 

o

 

護理學系

School of Nursing

o

  

醫藥暨應用化學系

Department of Medicinal and
Applied Chemistry

o

  

生命科學博士學位學程

Ph.D. Program in Life Sciences

o

  

25

明志科技大學

Ming Chi University of
Technology

創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品硏
發國際博士學位學程

International Ph.D. Program in Innovative
Technology of Biomedical Engineering and
Medical Devices

o

  

能源電池科技博士學位學程

Energy and Battery Technology Ph.D. Program

o

  

國際企業管理碩士學位學程

International Master of Business
Administration

 

o

 

26

國立高雄師範大學
National Kaohsiung
Normal University

工程國際碩士學位學程

Engineering International Graduate Program

 

o

 

27

國立臺灣師範大學

National Taiwan

Normal University

教育學系

Department of Education

o

  

英蚤學系

Department of English

o

o

 

物;里學系

Department of Physics

o

o

 

科學—科技一工程一數學整合教育國際博士
學位學程

International Doctoral Program in Integrative

STEM Education

o

  

國際人力資源發展硏究所

Graduate Institute of International Human

Resource Development

 

o

 
  

國際針灸碩士學位學程

International Master Program in Acupuncture

 

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of
university/college

系所/學程名稱
Department/Program

學位別Program Level

博士
PhD

碩士

Master’s

學士
Bachelor’s

28

中國醫藥大學

China Medical
University

公共衛生國際碩士學位學程

Graduate Institute of International Public
Health Master’s Degree Program

 

o

 

國際生物醫學碩士學位學程

International Master’s Program of Biomedical
Sciences

 

o

 

29

國立陽明交通大學
National Yang Ming
Chiao Tung University

國際衛生碩士學位學程
International Health Programs

o

o

 

生醫光電研究所

Institute of Biophotonics

o

o

 

國際半導體產業學院

International College of Semiconductor
Technology

o

o

 

電機資訊國際學位學程

Electrical Engineering and Computer Science
International Graduate Program

o

o

 

光電博士學位學程(臺灣聯合大學系統)
International Ph.D. Program in Photonics
(University System of Taiwan)

o

  

環境科技博士學位學程(臺灣聯合大學系統)
International Ph.D. Program in Environmental
Science and Technology (University System of
Taiwan)

o

  

英語教學研究所

Institute of English Teaching to Speakers of
Other Languages

 

o

 

企業管理碩士學位學程

Global Business Administration Master’s

Degree Program

 

o

 

30

逢甲大學

Feng Chia University

國際經營與貿易學系

Department of International Business

 

o

 

外國語文學系英語文研究碩士班
Department of Foreign Languages and
Literature – English master’s degree program

 

o

 

國際企業管理全英語學士學位學程
Bachelor of International Business
Administration program – fully taught in
English

  

o

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

31

國立成功大學

National Cheng Kung

University

能源工程國際學位學程

Energy Engineering – international degree
programs

o

o

o

跨領域神經科學國際研究生博士學位學程
Taiwan International Graduate Program in
Interdisciplinary Neuroscience

o

  

國際經營管理硏究所(IMBA)

Institute of International Management

o

o

 

創意產業設計硏究所

Institute of Creative Industries Design

o

o

 

全校永續跨域國際碩士學位學程

Interdisciplinary Sustainability Studies

International Master’s Degree Program

 

o

 

尖端材料國際碩士學位學程

International Curriculum for Advanced

Materials Program – iCAMP

 

o

 

自然災害減災及管理國際碩士學位學程
Natural Hazards Mitigation and Management

International Master’s Degree Program

 

o

 

智慧製造國際碩士學位學程

Intelligent Manufacturing International

Master’s Degree Program

 

o

 

生物醫學工程學系醫療器材創新國際碩士班

International Institute of Medical Device
Innovation, M.Sc. Program

 

o

 

32

靜宜大學

Providence University

寰宇管理碩士學位學程

Global Master of Business Administration

Program

 

o

 

寰宇管理學士學位學程

International Business Administration Program

  

o

國際資訊學士學位學程

International Program in Computer Science

  

o

33

佛光大學

Fo Guang University

佛教學系碩士班英文組

Department of Buddhist Studies – master’s
degree program

 

o

 
  

新興病毒分子醫學國際碩士學位學程
International Master Degree Program for
Molecular Medicine in Emerging Viral
Infections

 

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

34

長庚大學

Chang Gung University

顯微手術國際碩士學位學程

International Master of Science Program in

Reconstructive Microsurgery

 

o

 

顱顏口腔醫學硏究所(顱顏外科及硏究組)
Graduate Institute of Dental and Craniofacial
Science, Craniofacial Surgery and Research
Division

 

o

 

商管專業學院碩士學位學程

School of Business master’s degree program

 

o

 

醫學影像暨放射科學系

Department of Medical Imaging and
Radiological Sciences

o

o

 

護理學系

School of Nursing

o

  

生物醫學硏究所

Graduate Institute of Biomedical Sciences

o

o

 

生物醫學工程學系

Department of Biomedical Engineering

o

  

機械工程學系

Department of Mechanical Engineering

o

  

35

中原大學

Chung Yuan Christian
University

國際商學學士碩士學位學程

International Business Administration –
undergraduate & master’s degree programs

 

o

o

工業與系統工程學系國際碩士班
Department of Industrial and Systems
Engineering international master’s degree
program

 

o

 

資訊工程學系國際碩士班

Information Technology and Cloud Computing
international master’s degree program

 

o

 

電機工程學系國際碩士班

Department of Electrical Engineering
international master’s degree program

 

o

 
  

國際企業經營英語學士學位學程

International Business Administration
bachelor’s degree program taught in English

  

o

財務與商業分析英語學士學位學程
Finance and Business Analytics bachelor’s
degree program taught in English

  

o

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

36

義守大學

I-Shou University

智慧觀光餐旅管理英語學士學位學程

Intelligent Tourism and Hospitality

Management bachelor’s degree program taught
in English

  

o

國際傳媒與娛樂管理學系

Department of International Media and
Entertainment Management

  

o

智慧科技英語學士學位學程

Artificial Intelligence Technology bachelor’s
dergree program taught in English

  

o

國際學院國際管理碩士班

International Master of Business
Administration

 

o

 

37

國立嘉義大學

National Chiayi

University

教學專業國際碩士學位學程

Global Master Program of Teaching Profession

 

o

 

全英文授課觀光暨管理碩士學位學程
Global Master Program of Tourism and
Management

 

o

 

生命科學全英文碩士學位學程

Global Master Program of Life Sciences

 

o

 
  

國際醫學硏究碩博士學位學程

International Graduate Programs in Medicine

o

o

 

細胞治療與再生醫學國際博士學位學程
Cell Therapy and Regeneration Medicine
International Ph.D. Program

o

  

牙醫學系碩博士班

Graduate Programs in the School of Dentistry

o

o

 

牙體技術學系碩士班

School of Dental Technology master’s degree
program

 

o

 

藥學系碩博士班

Graduate Programs in the School of Pharmacy

o

o

 

中草藥臨床藥物硏發博士學位學程
Clinical Drug Development of Herbal
Medicine Ph.D. program

o

  

生藥學研究所碩士班

Graduate Institute of Pharmacognosy master’s
degree program

 

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

  

臨床基因體學暨蛋白質體學碩士學位學程
Clinical Genomics and Proteomics master’s
degree program

 

o

 
  

護理學系碩博士班

Graduate Programs in the School of Nursing

o

o

 
  

國際高齡健康暨長期照護博士學位學程
International Ph.D. Program in Gerontology
and Long-Term Care

o

  
  

公共衛生學系碩博士班

Graduate Programs in the School of Public
Health

o

o

 
  

傷害防治學研究所碩博士班

Graduate Programs in the Graduate Institute of
Injury Prevention and Control

o

o

 
  

全球衛生暨衛生安全碩博士學位學程
Graduate Programs in Global Health and
Health Security

o

o

 
  

醫學生物科技博士學位學程

Ph.D. Program in Medical Biotechnology

o

  
  

醫學檢驗暨生物技術學系碩士班

School of Medical Laboratory Science and
Biotechnology master’s degree program

 

o

 
  

醫學資訊研究所碩博士班

Graduate Programs in the Graduate Institute of
Biomedical Informatics

o

o

 

38

臺北醫學大學

Taipei Medical

University

國際轉譯科學碩士學位學程

International Master Program for Translational
Science

 

o

 
 

癌症生物學與藥物研發碩博士學位學程
Graduate Programs for Cancer Molecular
Biology and Drug Discovery

o

o

 
  

神經醫學博士學位學程

Ph.D. Program in Medical Neuroscience

o

  
  

國際神經醫學碩士學位學程

Medical Neuroscience international master’s
degree program

 

o

 
  

國際轉譯科學博士學位學程

International PhD Program for Translational
Science

o

  

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

  

心智意識與腦科學硏究博士學位學程
Ph.D. Program in Neuroscience of Cognition
and Consciousness

o

  

心智意識與腦科學硏究所碩士班
Graduate Institute of Mind, Brain and
Consciousness master’s degree program

 

o

 

醫學人文研究所碩士班

Graduate Institute of Humanities in Medicine
master’s degree program

 

o

 

國際生技醫療管理博士學位學程

Biotech Healthcare Management international

Ph.D. program

o

  

醫務管理學系碩士班

School of Health Care Administration master’s
degree program

 

o

 

生醫材料暨組織工程研究所碩博士班
Graduate Programs in the Graduate Institute of
Biomedical Materials and Tissue Engineering

o

o

 

奈米醫學工程硏究所碩士班

Graduate Institute of Nanomedicine and

Medical Engineering master’s degree program

 

o

 

國際生醫工程博士學位學程

Biomedical Engineering international Ph.D.
program

o

  

生醫光機電硏究所碩士班

Graduate Institute of Biomedical

Optomechatronics master’s degree program

 

o

 

保健營養學系碩博士班

Graduate Programs in the School of Nutrition
and Health Sciences

o

o

 

代謝與肥胖科學硏究所碩士班

Graduate Institute of Metabolism and Obesity

Sciences master’s degree program

 

o

 

食品安全學系碩士班

School of Food Security master’s degree
program

 

o

 
 

國立臺北大學

智慧永續發展與管理英語學士學位學程

Smart Sustainable Development and
Management bachelor’s degree program

  

o

城市治理英語碩士學位學程

International Program on Urban Governance

 

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

39

National Taipei

University

財務金融英語碩士學位學程

Business Administration in Finance master’s
degree program

 

o

 

智慧醫療管理英語碩士學位學程

Smart Healthcare Management master’s degree
program

 

o

 

40

國立中山大學

National Sun Yat-sen

University

理學國際博士學位學程

International PhD Program for Science

o

  

電機電力工程國際碩士學位學程
International Master’s Program in Electric
Power Engineering

 

o

 

電信工程國際碩士學程
International Master’s Program in
T elecommunication Engineering

 

o

 

國際經營管理全英語學士學位學程

International Business Bachelor Program

  

o

國際經營管理碩士學程

Master of Business Administration Program in

International Business (IBMBA)

 

o

 

人力資源管理全英語碩士學位學程

Global Human Resource Management English

MBA Program (GHRM MBA)

 

o

 

海洋科學與科技全英語博士學位學程
International Graduate Program of Marine

Science and Technology

o

  

亞太事務英語碩士學位學程

International Master Program in Asia-Pacific
Affairs

 

o

 

教育與人類發展研究全英語學位學程

International Graduate Program of Education
and Human Development

o

o

 

生物科學系

Department of Biological Sciences

  

o

物理學系(量子科技組)

Department of Physics (Quantum Science and
Technology)

  

o

應用數學系

Department of Applied Mathematics

  

o

化學系

Department of Chemistry

  

o

電機工程學系

Department of Electrical Engineering

  

o

序號
No.

學校名稱

Name of
university/college

系所/學程名稱
Department/Program

學位別Program Level

博士
PhD

碩士

Master’s

學士
Bachelor’s

  

機械與機電工程學系

Department of Mechanical and
Electro-Mechanical Engineering

  

o

資訊工程學系

Department of Computer Science and
Engineering

  

o

光電工程學系

Department of Photonics

  

o

材料與光電科學學系

Department of Materials and Optoelectronic
Science

  

o

海洋生物科技暨資源學系

Department of Marine Biotechnology and
Resources

  

o

41

國立中央大學
National Central
University

光電博士學位學程(臺灣聯合大學系統)
International Ph.D. Program in Photonics
(University System of Taiwan)

o

  

國際經營管理碩士學位學程
International Master of Business

Administration Program

 

o

 

財務金融學系

Department of Finance

o

  

人工智慧國際碩士學位學程

International Graduate Program in Artificial
Intelligence

 

o

 

生命科學系

Department of Life Sciences

o

o

 

遙測科技碩士學位學程

Master of Science Program in Remote Sensing
Science and Technology

 

o

 

環境科技博士學位學程(臺灣聯合大學系統)
International Ph.D. Program in Environmental
Science and Technology (University System of
Taiwan)

o

  

42

國立臺中教育大學

National Taichung
University of Education

英語學系碩士班

Department of English master’s degree
program

 

o

 

國際經營管理碩士學位學程

International Master of Business

Administration (IMBA)

 

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

43

國立高雄餐旅大學

National Kaohsiung
University of
Hospitality and
Tourism

國際觀光餐旅全英文碩士學位學程

International Master’s Program of Tourism and
Hospitality

 

o

 

國際觀光學士學位學程

International Bachelor Program in Tourism
Management

  

o

國際廚藝學士學位學程

International Bachelor Program of Culinary

Arts

  

o

44

大葉大學

Da-Yeh University

藥用植物與食品保健學系

Department of Medicinal Botanicals and Foods
on Health Applications

o

  

電機工程學系

Department of Electrical Engineering

o

  

機械與自動化工程學系

Department of Mechanical and Automation
Engineering

o

  

環境工程學系

Department of Environmental Engineering

o

o

 

管理學院博士班

Ph.D. Program in Management

o

  

企業管理學系

Department of Business Administration

 

o

 

英語學系

Department of English

 

o

o

45

元智大學

Yuan Ze University

工業工程與管理學系(所)

Industrial Engineering and Management
programs

o

o

 

管理學院學士英語專班

Bachelor of Business Administration

  

o

管理學院經營管理碩士英語專班

Global Master of Business Administration
(GMBA)

 

o

 

管理學院財務金融暨會計碩士英語專班

Global Master of Science (GMS)

 

o

 

管理學院博士班學術組

Doctoral Program in Management and Finance

o

  

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

46

國立政治大學

National Chengchi

University

亞太硏究英語學位學程

International Master’s & Doctoral Programs in

Asia-Pacific Studies (IMAS, IDAS)

o

o

 

國際經營管理英語碩士學位學程

International Master of Business

Administration (IMBA)

 

o

 

國際傳播英語碩士學位學程

International Master’s Program in International
Communication Studies (IMICS)

 

o

 

國際硏究英語碩士學位學程

International Master’s Program in International
Studies (IMPIS)

 

o

 

應用經濟與社會發展英語碩士學位學程

International Master’s Program of Applied
Economics and Social Development (IMES)

 

o

 

創新國際學院學士班

International College of Innovation (ICI)
bachelor’s degree program

  

o

47

國立中正大學

National Chung Cheng

University

跨領域科學國際博士學位學程

Ph.D. Program in Science, Technology,
Environment, and Mathematics

o

  

認知科學博士學位學程

Cognitive Sciences Ph.D. Program

o

  

前瞻製造系統碩士學位學程

Master of Science in Advanced Manufacturing
Systems

 

o

 

環境智能及智慧系統博士學位學程
Ambient Intelligence and Smart Systems
Doctorate Program

o

  

國際財務金融管理碩士學位學程
International Master Program in Global
Finance

 

o

 

教育領導與管理發展國際碩士學位學程
Educational Leadership and Management
Development master’s degree program

 

o

 

教育領導與管理發展國際博士學位學程
Educational Leadership and Management
Development Ph.D. program

o

  
  

外國語文學系

Department of Foreign Languages and

Literatures

o

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

  

氣候變遷與永續發展碩博士學位學程

Climate Change and Sustainable Development
International Graduate Degree Programs

o

o

 
  

地球系統科學國際硏究生博士學位學程
Taiwan International Graduate Program in
Earth System Science

o

  
  

經濟學系

Department of Economics

o

o

o

  

護理學系

School of Nursing

o

  
  

分子醫學研究所

Graduate Institute of Molecular Medicine

o

  
  

土木工程學系

Department of Civil Engineering

  

o

  

機械工程學系(製造組)

Department of Mechanical Engineering

Manufacturing Division

 

o

 
  

材料科學與I程學系

Department of Material Science and
Engineering

o

o

 
  

應用力學研究所

Institute of Applied Mechanics

o

o

 
  

工業工程學研究所

Institute of Industrial Engineering

o

o

 
  

分子科學與技術國際研究生博士學位學程
Taiwan International Graduate Program in
Molecular Science and Technology

o

  
  

永續化學科技國際硏究生博士學位學程
Taiwan International Graduate Program in
Sustainable Chemical Science and Technology

o

  
  

森林環境暨資源學系

School of Forestry and Resource Conservation

o

o

 
  

農業經濟學系-國際專班

Department of Agricultural Economics

 

o

 
  

生物科技硏究所

Institute of Biotechnology

o

o

 

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

48

國立臺灣大學

National Taiwan

University

生物科技與食品營養學士學位學程
Biotechnology and Food Nutrition bachelor’s
degree program

  

o

商學硏究所(營運與決策組)

Graduate Institute of Business Administration

Division of Operations and Decision

Management

o

  

管理學院企業管理碩士專班

Global MBA

 

o

 

全球衛生碩博士學位學程

Graduate Programs in Global Health

o

o

 

生醫電子與資訊學研究所

Graduate Institute of Biomedical Electronics
and Bioinformatics

o

  

生物資訊學國際硏究生博士學位學程
Taiwan International Graduate Program in
Bioinformatics

o

  

智慧聯網國際硏究生博士學位學程

Taiwan International Graduate Program on the
Artificial Intelligence of Things

o

  

植物科學硏究所

Institute of Plant Biology

o

o

 

生態學與演化生物學研究所

Institute of Ecology and Evolutionary Biology

o

o

 

基因體與系統生物學學位學程

Genome and Systems Biology Graduate

Degree Programs

o

o

 

跨領域神經科學國際研究生博士學位學程
Taiwan International Graduate Program in
Interdisciplinary Neuroscience

o

  

全球農業科技與基因體科學碩士學位學程
Global Agriculture Technology and Genomic
Science master’s degree program

 

o

 

生物多樣性國際碩士學位學程

Biodiversity international master’s degree
program

 

o

 

智慧工程科技全英語學士學位學程
Undergraduate Program in Engineering and
Technology

  

o

序號
No.

學校名稱

Name of

university/college

系所/學程名稱

Department/Program

學位別Program Level

博士

PhD

碩士

Master’s

學士

Bachelor’s

  

智慧醫療與健康資訊碩士學位學程
Smart Medicine and Health Informatics
master’s degree program

 

o

 

防災減害與韌性碩士學位學程

Disaster Risk Reduction and Resilience Master
of Science Program

 

o

 

49

國立臺灣海洋大學

National Taiwan Ocean
University

海洋生物科技及環境生態永續國際碩士學位
學程

Marine Biotechnology and Environmental
Ecology Sustainability international master’s
degree program

 

o

 

50

國立臺北教育大學

National Taipei
University of Education

當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學

Master of Arts in Critical and Curatorial

Studies of Contemporary Art

 

o

 

學習與教學國際碩士學位學程

International Master’s Program of Learning and
Instruction

 

o

 

51

國立中興大學

National Chung Hsing

University

臺灣與跨文化硏究國際博士學位學程
International Ph.D. Program in Taiwan and
Transcultural Studies

o

  

國際農學碩博士學位學程

International Graduate Programs of Agriculture

o

o

 

國際農企業學士學位學程

International Bachelor of Agribusiness
program

  

o

生物科技學硏究所(分子與生物農業科學國
際硏究生學程)

Taiwan International Graduate Program –

Molecular and Biological Agricultural
Sciences (MBAS)

o

o

 

亞洲與中國研究英語碩士學位學程

International Master Asia and China Studies
program

 

o

 

52

長榮大學

Chang Jung Christian
University

永續發展國際學士學位學程

International Bachelor Degree Program for
Sustainable Development

  

o

翻譯學系(國際班)

International Program in Translation and
Interpreting

  

o

序號
No.

學校名稱

Name of
university/college

系所/學程名稱
Department/Program

學位別Program Level

博士
PhD

碩士

Master’s

學士
Bachelor’s

  

管理學院國際經營管理組

College of Management MBA Program in
Business and Operations Management

 

o

 

 

Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary, bạn xem: TẠI ĐÂY!

Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:

Bảng giá hồ sơ du học Đài Loan

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !

Taiwan Diary: