300 ngành dạy bằng tiếng anh

Đối với các bạn có dự định du học Đài Loan nhưng không biết tiếng Trung thì các chương trình tiếng Anh sẽ là sự lựa chọn vô cùng phù hợp. Với chất lượng đảm bảo không hề thu kém chương trình tiếng Trung, các bạn chắc chắn sẽ còn được trải nghiệm không khí rất ‘quốc tế’ cùng các bạn học đến từ khắp nơi trên thế giới.  Taiwan Diary thân gửi đến bạn danh sách 300 ngành học giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường đại học Đài Loan cập nhật mới nhất năm 2020:

Danh sách các ngành học bằng tiếng Anh tại các trường Đại học Đài Loan
序號
No.
學校名稱
University/College Name
系所/學程名稱
Department/Program
學位別Program Level
博士
PhD
碩士
Master’s
學士
Bachelor’s
1
政 治 大 學 National Chengchi University
亞太研究英語學位學程
International Program in Asia-Pacific Studies (IMAS/IDAS)
2 國 際 經 營 管 理 英 語 碩 士 學 位 學 程 International Master of Business Administration (IMBA)
3 國際傳播英語碩士學位學程
International Master’s Program in International Communication Studies (IMICS)
4 國際研究英語碩士學位學程
International Master’s Program in International Studies (IMPIS)
5 應 用 經 濟 與 社 會 發 展 英 語 碩 士 學 位 學 程 International Master’s Program of Applied Economics and Social Development (IMES)
6
國立清華大學National Tsing Hua University
國際專業管理碩士班
International Master of Business Administration
7 國際資訊科技與應用碩士學程
International Master Program of Information Systems and Applications
8
國立臺灣大學National Taiwan University
轉譯醫學博士學位學程
Ph.D. Program in Translational Medicine
9 國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程GIP-TRIAD Master’s Degree in Agro-biomedical Science
10 分子科學與技術國際研究生博士學位學程
TIGP-Molecular Science and Technology
11 管理學院企業管理碩士專班
Global MBA
12 全球衛生碩士學位學程
Master of Global Health
13 全球衛生博士學位學程
PhD in Global Health
14 生物資訊學國際研究生博士學位學程Taiwan International Graduate Program on Bioinformatics
15 跨領域神經科學國際研究生博士學位學程Taiwan International Graduate Program in Interdisciplinary Neuroscience
16 全球農業科技與基因體科學碩士學位學程 Master Program in Global Agriculture Technology and Genomic Science
17
國立臺灣師範大學National Taiwan Normal University
教育學系教育研究組
Department of Education, Educational Studies Division
18 教育心理與輔導學系
Department of Educational Psychology and Counseling
19 健康促進與衛生教育學系
Department of Health Promotion and Health Education
20 人類發展與家庭學系
Department of Human Development and Family Studies
21 資訊教育研究所
Graduate Institute of Information Computer Education
22 特殊教育學系
Department of Special Education
23 圖書資訊學研究所
Graduate Institute of Library and Information Studies
24 英語學系
Department of English
25 地理學系
Department of Geography
26 臺灣語文學系
Department of Taiwan Culture, Languages and Literature
27 運動休閒與餐旅管理研究所
Graduate Institute of Sports, Leisure and Hospitality Management
28 數學系
Department of Mathematics
29 物理學系
Department of Physics
30 化學系
Department of Chemistry
31 生命科學系
Department of Life Science
32 地球科學系
Department of Earth Sciences
33 科學教育研究所
Graduate Institute of Science Education
34 環境教育研究所
Graduate Institute of Environmental Education
35 資訊工程學系
Department of Computer Science and Information Engineering
36 管理研究所
Graduate Institute of Management
37 藝術史研究所西方藝術史組
Graduate Institute of Art History, Western Art History Division
38 機電工程學系
Department of Mechatronic Technology
39 電機工程學系
Department of Electrical Engineering
40 光電工程研究所暨學士學位學程
Graduate Institute and Undergraduate Program of Electro-Optical Engineering
41 東亞學系
East Asian Studies
42 歐洲文化與觀光研究所
Graduate Institute of European Cultures and Tourism
43 國際人力資源發展研究所
Graduate Institute of International Human Resource Development
44
國立成功大學National Cheng Kung University
國際經營管理研究所
Institute of International Management (IMBA)
45 創意產業設計研究所
Institute of Creative Industries Design
46 生物醫學工程學系醫療器材創新國際碩士班
Institute of International Medical Device Innovation
47 尖端材料國際碩士學位學程
International Curriculum for Advanced Materials Program
48 自然災害減災及管理國際碩士學位學程International Master Program on Natural Hazards Mitigation and Management
49 能源國際學士學位學程
International Bachelor Degree Program on Energy
50 能源工程國際碩士學位學程
International Master Degree Program on Energy Engineering
51 能源工程國際博士學位學程
International Doctoral Degree Program on Energy Engineering
52 護理學系
Department of Nursing
53 健康照護科學研究所
Institute of Allied Health Sciences
54
國立中興大學National Chung Hsing University
臺灣與跨文化研究國際博士學位學程International PhD Program in Taiwan and Transcultural Studies
55 國際農學碩士學位學程
International Master Program of Agriculture
56 國際農企業學士學位學程
International Bachelor Program of Agribusiness
57 生物科技學研究所(分子與生物農業科學國際研究生學程)
Molecular and Biological Agricultural Sciences (MBAS) Program, TIGP (Taiwan International Graduate Program)
58
國立交通大學National Chiao Tung University
電機資訊國際學位學程
Electrical Engineering and Computer Science International Graduate Program
59 光 電 博 士 學 位 學 程 ( 臺 灣 聯 合 大 學 系 統 ) International Ph.D. Program in Photonics (University System of Taiwan)
60 企業管理碩士學位學程
Global MBA Program
61 英語教學研究所
Institute of Teaching English to Speakers of Other Languages
62 跨領域神經科學博士學位學程跨領域 (臺灣聯合大學系統)
International Ph.D. Program in Interdisciplinary Neuroscience (University System of Taiwan)
63 環境科技博士學位學程(臺灣聯合大學系統) International Ph.D. Program in Environmental Science and Technology (University System of Taiwan)
64 國際半導體產業學院
Graduate Program of International College of Semiconductor Technology
65
國立中央大學National Central University
分子科學與技術國際研究生博士學位學程-物理系
(TIGP)
Molecular Science and Technology Program
– Department of Physics (TIGP)
66 國際永續發展碩士學位學程
International Master Program for Environment Sustainable Development
67 應用材料科學國際研究生碩士學位學程International Master Program in Applied Materials Science
68 地球系統科學國際研究生博士學位學程 (TIGP) International Graduate Program for Earth System Science (TIGP)
69 認知神經科學研究所-跨領域神經科學國際研究生博士學位學程 (TIGP)
Interdisciplinary Neuroscience Ph.D. Degree Program-Graduate Institute of Cognitive Neuroscience (TIGP)
70 環境科技博士學位學程(臺灣聯合大學系統) International PhD Program in Environmental Science and Technology (University System of Taiwan)
71
國立中山大學National Sun Yat-sen University
理學國際博士學位學程
International PhD Program for Science
72 電 機 電 力 工 程 國 際 碩 士 學 位 學 程 International Master’s Program in Electric Power Engineering
73 電信工程國際碩士學程
Master’s Program in Telecommunication Engineering
74 人力資源管理全英語碩士學位學程
Global Human Resource Management English MBA Program (GHRM MBA)
75 國際經營管理碩士學程
Master Program of Business Administration in International Business
76 亞太事務英語碩士學位學程
International Master Program in Asia-Pacific Affairs
77 教育與人類發展研究全英語學位學程International Graduate Program of Education and Human Development
78 國立高雄師範大學National Kaohsiung Normal University 工程國際碩士學位學程
Engineering International Graduate Program
79
國立彰化師範大學National Changhua University of Education
光電科技研究所/光電博碩士班學分學程Graduate Institute of Photonics/International Graduate Program of Photonics
80 物理學系/物理博碩士班學分學程Department of Physics/International Graduate Program of Physics
81
國立陽明大學National Yang-Ming University
國際衛生學程
International Health Program
82 微生物及免疫學研究所
Institute of Microbiology and Immunology
83 社區健康照護研究所
Insitute of Community Health Care
84 生物藥學研究所
Institute of Biopharmaceutical Sciences
85 環境科技博士學位學程(臺灣聯合大學系統) International Ph.D. Program in Environmental Science and Technology(University System of Taiwan)
86
國立臺北大學
National Taipei University
城市治理英語碩士學位學程
(MS) International Program on Urban Governance
87 財務金融英語碩士學位學程
Master Program of Business Administration (MBA) in Finance
88
國立嘉義大學National Chiayi University
教學專業國際碩士學位學程
Global Master Program of Teaching Profession
89 觀光暨管理碩士學位學程
Global Master Program of Tourism and Management
90 農學院農業科技碩士學位學程
Global Master Program of Agricultural Science
91 生命科學碩士學位學程
Global Master Program of Life Sciences
92 國立高雄大學National University of Kaohsiung 國際商業管理碩士學位學位學程
International Master of Business Administration
93
國立東華大學National Dong Hwa University
物理學系
Department of Physics
94 電機工程學系
Department of Electricial Engineering
95 資訊工程學系
Department of Computer Science and Information Engineering
96 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程Bachelor Program of Management Science and Finance (International Program)
97 企業管理學系
Department of Business Administration
98 國際企業學系碩士班
Department of International Business
99 資訊管理學系碩士班國際組
Department of Information Management
100 財務金融學系
Department of Finance
101 觀光暨休閒遊憩學系碩士班
Department of Tourism, Recreation and Leisure Studies
102 人文與環境碩士學位學程
Master of Humanity and Environmental Science Program
103 自然資源與環境學系
Department of Natural Resources and Environmental Studies
104 教育與潛能開發學系
Department of Education and Human Potentials Development
105 亞太區域研究博士班
Ph.D. Program in Asia-Pacific Regional Studies
106 臺灣文化學系碩士班
Department of Taiwan and Regional Studies
107 經濟學系
Department of Economics
108 諮商與臨床心理學系
Department of Counseling and Clinical Psychology
109
國立臺灣科技大學National Taiwan University of Science and
Technology
International Advanced Technology Program
先進科技全英語學程
110 Industrial Management
工業管理系
111 Electronic and Computer Engineering
電子工程系
112 Mechanical Engineering
機械工程系
113 Materials Science and Engineering
材料科學與工程系
114 Civil and Construction Engineering
營建工程系
115 Chemical Engineering
化學工程系
116 Electrical Engineering
電機工程系
117 Business Administration
企業管理系
118 Information Management
資訊管理系
119 Department of Design
設計系
120 Graduate Institute of Digital Learning and Education
數位學習與教育研究所
121 Graduate Institute of Automation and Control
自動化及控制研究所
122 Department of Architecture
建築系
123 Computer Science and Information Engineering
資訊工程系
124 Applied Foreign Languages
應用外語系
125 Graduate Institute of Finance
財務金融研究所
126 Graduate Institute of Electro-Optical Engineering
光電工程研究所
127 Graduate Institute of Technology Management
科技管理研究所
128 MBA Program
管理學院 MBA
129 Graduate Institute of Applied Science and Technology (including Doctoral program of Biomedical Engineering )
應用科技研究所
130 Graduate Institute of Biomedical Engineering
醫學工程研究所
131 Graduate Institute of Color and Illumination Technology
色彩與照明科技研究所
132
國立雲林科技大學National Yunlin University of Science and Technology
工程科技研究所
Engineering Science and Technology
133 營建工程系
Construction Engineering
134 工業工程與管理系
Industrial Engineering and Management
135 應用外語系
Applied Foreign Language
136 企業管理系國際企業管理組
International Business Administration
137 國際管理學士學位學程
Bachelor Program in International Management
138
國立屏東科技大學National Pingtung University of Science and
Technology
財務金融國際學士學位學程
International Bachelor’s Degree Program in Finance
139 熱帶農業暨國際合作系
Department of Tropical Agriculture and International Cooperation
140 食品科學國際碩士學位學程
International Master Program in Food Science
141 土壤與水國際碩士學位學程
International Master Program in Soil and Water Engineering
142 農 企 業 管 理 國 際 碩 士 學 位 學 程 International Master Program in Agribusiness Management
143 觀賞魚科技及水生動物健康國際學位專班International Program in Ornamental Fish Technology and Aquatic Animal Health
144 動物用疫苗國際學位專班
International Degree Program of Animal Vaccine Technology
145
國立臺北科技大學National Taipei University of Technology (Taipei
Tech)
機 械 與 自 動 化 碩 士 外 國 學 生 專 班 International Master Program in Mechanical and Automation Engineering
146 機電科技研究所外國學生專班
International Graduate Program in College of Mechanical and Electrical Engineering (CMEE)
147 能 源 冷 凍 空 調 與 車 輛 工 程 外 國 學 生 專 班 International Master Program in Energy Refrigerating, Air-Conditioning and Vehicle Engineering
148 電資學院外國學生專班
International Program of Electrical Engineering and Computer Science (EECS)
149 工程學院能源與光電材料外國學生專班International Graduate Program in Energy and Optoelectronic Materials (EOMP)
150 管理學院外國學生專班
International Master of Business Administration Program (IMBA)
151 金融科技與創新創業碩士外國學生專班International Master Program in Financial Technology and Innovation Entrepreneur (IMFI)
152 互 動 設 計 與 創 新 碩 士 外 國 學 生 專 班 International Program for Interaction Design and Innovation
153 應用英文系(所) English
154 國 立 臺 北 藝 術 大 學 Taipei National University of the Arts 文創產業國際藝術碩士學位學程
International Master of the Arts Program in Cultural and Creative Industries
155
國立臺北教育大學National Taipei University of Education
當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程MA in Critical and Curatorial Studies of Contemporary Art
156 學習與教學國際碩士學位學程
International Master’s Program of Learning and Instruction
157 國立臺中教育大學National Taichung University of Education 國際經營管理碩士學位學程
International Master of Business Administration (IMBA)
158
國立臺北護理健康大學National Taipei University of Nursing and Health Sciences
國際護理博士學程
International Nursing PhD Program
159 國際護理碩士學程
International Nursing Master of Science Program
160 國際助產碩士學程
International Nurse-Midwifery Master of Science Program
161 國際健康科技碩士學程
International Health Technology Master of Science Program
162 國際運動保健碩士學程
International Sport Science Master Program
163
國立高雄餐旅大學National Kaohsiung University of Hospitality
and Tourism
國際觀光餐旅全英文碩士學位學程International Master’s Program of Tourism and Hospitality
164 國際觀光學士學位學程
International Bachelor Program in Tourism Management
165 國際廚藝學士學位學程
International Bachelor’s Program of Culinary Arts
166 國立屏東大學National Pingtung University 國際資訊科技與應用碩士學位學程International Master Program of Information Technology and Applications
167 國立高雄科技大學National Kaohsiung University of Science and
Technology
國際管理碩士學位學程
International Master of Business Administration
168
東海大學
Tunghai University
生醫暨材料科學國際博士學位學程International Ph.D. Program in Biomedical and Materials Science
169 生物多樣性國際研究生博士學位學程International Graduate Degree Program for Biodiversity
170 國際企業管理碩士學位學程
Global Master of Business Administration
171 國際經營管理學位學程
International Business Administration Program
172 永續科學與工程學位學程
Sustainability Science and Engineering Program
173
輔仁大學
Fu Jen Catholic University
英國語文學系
Department of English Language and Literature
174 品牌與時尚經營管理碩士學位學程
MA Program in Brand and Fashion Management
175 國際經營管理碩士學位學程
MBA Program in International Management
176 東吳大學
Soochow University
國際商管學程
Global Business Program
177
中原大學
Chung Yuan Christian University
國際商學碩士學位學程
International Master of Business Administration
178 國際商學學士學位學程
International Undergraduate Program in Business and Management
179 工 業 與 系 統 工 程 學 系 國 際 碩 士 班 International Master Program in Department of Industrial and Systems Engineering
180 資訊工程學系資訊科技與雲端運算國際碩士班International Master Program in Information Technology and Cloud Computing
181 電機工程學系國際碩士班
International Master Program in Department of Electrical Engineering
182
淡江大學
Tamkang University
資訊工程學系全英語碩士班
Master’s Program, Department of Computer Science and Information Engineering
183 商管學院經營管理全英語碩士學位學程
Master’s Program in Business and Management
184 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程
Master’s Program in Taiwan and Asia-Pacific Studies
185 全球政治經濟學系全英語學士班
Department of Global Politics and Economics
186 英美語言文化學系全英語學士班
Department of English Language and Culture
187 國際觀光管理學系全英語學士班
Department of International Tourism Management
188 資訊創新與科技學系軟體工程全英語組Division of Software Engineering, Department of Innovative Information and Technology
189 資訊創新與科技學系應用資訊全英語組Division of Applied Informatics, Department of Innovative Information and Technology
190 國際企業學系國際商學全英語組
Division of Global Commerce, Department of International Business
191 商管學院全球財務管理全英語學士學位學程
Bachelor’s Program in Global Financial Management
192 外交與國際關係學系全英語學士班
Department of Diplomacy and International Relations
193
逢甲大學
Feng Chia University
國際經營與貿易學系
Department of International Business
194 國際經營與貿易系國際企業管理全英語學士班Bachelor’s Degree in International Business Administration in English, Department of
International Business
195 外國語文學系
Department of Foreign Languages and Literature
196 智慧城市國際碩士學位學程
International Master Program for Smart City
197
靜宜大學
Providence University
寰宇管理碩士學位學程
Global Master of Business Administration Program
198 寰宇管理學士學位學程
International Business Administration Program
199 國際資訊學士學位學程
International Program in Computer Science
200
元智大學
Yuan Ze University
管理學院博士班
Doctor of Philosophy Program
201 管理學院經營管理碩士班(英語專班)
Global Master of Business Administration Program
202 管理學院財務金融暨會計碩士班
Master of Science in Finance and Accounting
203 管理學院學士英語專班
English Bachelor of Business Administration
204 工業工程與管理英語學位學程(研) International Graduate Program in Industrial Engineering and Management
205 工程學院英語學士班
International Program in Engineering for Bachelor
206 資訊學院英語學士班
International Bachelor Program in Informatics
207 應用外語學系
Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
208 人文社會學院英語學士班
English Bachelor of Strategic Communication in Humanities and Social Sciences
209
義守大學
I-Shou University
國際企業經營學系
International Business Administration
210 國際財務金融學系
International Finance
211 國際觀光餐旅學系
International Tourism and Hospitality
212 娛樂事業管理學系
Entertainment Management
213 傳播產製英語學士學位學程
International Program on Communication Production
214
義守大學
I-Shou University
智慧畫化自動控制英語學士學位學程International Program on Intelligent Systems and Automation Engineering
215 管 理 學 院 管 理 碩 士 班 (IMBA) International MBA Program of College of Management (IMBA)
216 資訊工程學系 博士班
Department of Information Engineering (Ph.D.)
217 化學工程學系 博士班
Department of Chemical Engineering (Ph.D.)
218 管理學院管理博士班
Postgraduate Programs in Management (Ph.D.)
219
銘傳大學
Ming Chuan University
國際企業與貿易學位學程
International Business and Trade Program (B.S.)
220 新聞與大眾傳播學位學程
Journalism and Mass Communication Program (B.A.)
221 時尚創意管理學位學程
Fashion and Innovation Management Program (B.S.)
222 資訊科技應用學位學程
Applied Computing program (B.S.)
223 旅遊與觀光學位學程
Travel and Tourism Program (B.S.)
224 國際事務與外交學位學程
International Affairs and Diplomacy Program (B.A.)
225 應用英文學系
Department of Applied English
226 企業管理學系(國際班)
Graduate School of Business Administration (M.B.A.)
227 國際企業學系(國際班)
Graduate School of International Business (M.B.A.)
228 國際事務碩士學位學程
Graduate School in International Affairs
229 應用英語學系
Graduate School of Applied English (M.A.)
230 實踐大學
Shih Chien University
國際企業英語學位學程
English Taught Program in International Business
231
南臺科技大學
Southern Taiwan University of Science and Technology
機械工程系(所) / 機電科技組
Graduate Institute of Mechatronic Science and Technology / Mechatronic Science and Technology
232 機械工程系(所) / 機械工程
Department of Mechanical Engineering / Mechanical Engineering
233 電機工程系 / 電機國際班
Department of Electrical Engineering / Electrical Engineering
234 電子工程系(所)
Electronic Engineering / Department of Electronic Engineering
235 商管學院 / 經營管理博士學位學程
College of Business / Business and Management
236 商管學院 / 商管學院碩士班
College of Business / Global MBA
237 國際企業系 / 國際商務學學位學程
Department of International Business / International Business
238 應用英語系 / 應用英語
Department of Applied English / Applied English
239
崑山科技大學
Kun Shan University
機械與能源工程研究所
International PhD Program in Mechanical Engineering
240 機械工程研究所
International Master Program in Mechanical Engineering
241 機械工程系
International Bachelor Program in Mechanical Engineering
242 企業管理研究所
International Master Program in Business Administration
243 慈濟學校財團法人慈濟大學
Tzu Chi University
生物醫學全英語學分學程
International Biomedical Graduate Program
244
臺北醫學大學
Taipei Medical University
國際醫學研究所碩士學位學程
International Master Program in Medicine
245 國際醫學研究所博士學位學程
International Ph.D. Program in Medicine
246 細胞治療與再生醫學國際博士學位學程International Ph.D. Program for Cell Therapy and Regeneration Medicine
247 牙醫學系
School of Dentistry
248 牙體技術學系暨碩士班
Master Program in School of Dental Technology
249 藥學系
School of Pharmacy
250 生藥學研究所碩士班
Master Program in Graduate Institute of Pharmacognosy
251 臨床藥物基因體學暨蛋白質體學碩士學位學程Master Program in Clinical Pharmacogenomics and Pharmacoproteomics
252 中草藥臨床藥物研發博士學位學程
Ph.D. Program in Clinical Drug Development of Chinese Herbal Medicine
253 護理學系
School of Nursing
254 公共衛生學系
School of Public Health
255 傷害防治學研究所
Graduate Institute of Injury Prevention and Control
256 全球衛生暨發展碩士學位學程
Master Program in Global Health and Development
257 全球衛生暨發展博士學位學程
Ph.D. Program in Global Health and Development
258 醫學檢驗暨生物技術學系碩士班
Master Program in School of Medical Laboratory Science and Biotechnology
259 醫學生物科技博士學位學程
Ph.D. Program in Medical Biotechnology
260 醫學資訊研究所
Graduate Institute of Biomedical Informatics
261 國際轉譯科學博士學位學程
International Ph.D. Program for Translational Science
262 神經再生醫學博士學位學程
Ph.D. Program for Neural Regenerative Medicine
263 癌症生物學與藥物研發研究所
Graduate Institute of Cancer Biology and Drug Discovery
264 心智意識與腦科學研究所
Graduate Institute of Mind, Brain and Consciousness
265 生醫材料暨組織工程研究所
Graduate Institute of Biomedical Materials and Tissue Engineering
266 奈米醫學工程研究所
Graduate Institute of Nanomedicine and Medical Engineering
267 生醫光機電研究所碩士班
Master Program in Graduate Institute of Biomedical Optomechatronics
268 國 際 生 醫 工 程 博 士 學 位 學 程 International Ph.D. Program in Biomedical Engineering
269 保健營養學系
School of Nutrition and Health Sciences
270 代謝與肥胖科學研究所碩士班
Master Program in Graduate Institute of Metabolism and Obesity Sciences
271 醫務管理學系碩士班
Master Program in School of Health Care Administration
272 國際生技醫療管理博士學位學程
International Ph.D. Program of Biotech Healthcare Management
273 大數據暨科技管理研究所碩士班
Master Program in Graduate Institute of Data Science
274
明 新 科 技 大 學 Minghsin University of Scinece and Technology
精密機電工程所
Institute of Precision Mechatronics Engineering
275 管理研究所
Graduate Institute of Management
276
中國醫藥大學 China Medical University
國際針灸碩士學位學程
International Master Program in Acupuncture
277 國際生物醫學碩士學位學程
International Master Program of Biomedical Sciences
278 公共衛生國際碩士學位學程
International Master Program for Public Health
279
亞洲大學
Asia University
健康產業管理學系
Department of Healthcare Administration
280 心理學系
Department of Psychology
281 生物科技學系
Department of Biotechnology
282 資訊工程學系
Department of Computer Science and Information Engineering
283 生物醫學及工程學系
Department of Bioinformatics and Medical Engineering
284 經營管理學系
Department of Business Administration
285 工商管理碩士班
Master of Business Administration
286 財務金融學系
Department of Finance
287 財經法律學系
Department of Financial and Economic Law
288 財務金融學系學士學程
Joint Degree Undergraduate Program in Finance
289 會計與資訊學系學士學程
Joint Degree Undergraduate Program in Accounting and Information Systems
290 外國語文學系
Department of Foreign Languages and Literature
291 外國語文與幼兒教育學程
Department of Early Childhood Education
292 社會工作學系
Department of Social Work
293 數位媒體學系
Program in Digital Media Design
294 設計學院學程
College of Creative Design
295 創意設計學院不分系國際設計學士班
International Degree Program of Design
296 人工智慧研究學程
Program of Artificial Intelligence
297
文藻學校財團法人文藻外語大學
Wenzao Ursuline
University of Languages
英國語文系碩士班
Master of Arts in English
298 國際事務碩士學位學程
Master’s Degree Program of International Affairs
299
中信金融管理學院
CTBC Business School
金融管理學院(學士班)
Undergraduate Program of Financial Management College
300 金融管理研究所
The Graduate School of Financial Management

Xem thêm:

  1. Đại học quốc lập Đài Đông (NTTU)
  2. Feedback học viên lớp luyện thi TOCFL
  3. Điều kiện cơ bản để Du học Đài Loan 2021 – 2022

Nếu quan tâm các khóa học tiếng Trung tại Taiwan Diary: Bạn có thể tham khảo tại đây.

Để đăng ký khóa học hoặc giải đáp thắc mắc, tư vấn chọn lớp hãy đăng ký theo lớp sau:

Xem ngay Chi phí dịch vụ hồ sơ du học Đài Loan giá cực tốt tại Taiwan Diary:

Bảng giá hồ sơ du học Đài Loan

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nha !

Taiwan Diary: